Zakup platformy

Spis treści

 • 1.Słownictwo
 • Countries & nationalites
  Państwa i narodowości
 • Cardinal Numbers
  Liczebniki główne
 • Weekdays
  Dni tygodnia
 • Months
  Miesiące
 • Objects in an office
  Przedmioty w biurze
 • 1. Gramatyka
 • Czasownik 'to be' - być, Przeczenia, Pytania
 • Ćwiczenia
 • Possessive adjectives
  Przymiotniki dzierżawcze
 • Liczba mnoga rzeczowników
 • Rodzajniki a/an/the
 • 1. Praktyczny angielski
 • Saying hello / Saying goodbye
  Na powitanie / Na pożegnanie
 • Pytania o dane personalne
 • 2. Słownictwo
 • Telling the time
  Określenie godziny
 • Dates
  Daty
 • Daily routine
  Dzienna rutyna
 • 2. Gramatyka
 • The Present Simple
  Czas teraźniejszy prosty
 • 2. Praktyczny angielski
 • Talking on the phone
  Rozmowa przez telefon
 • 3. Słownictwo
 • Food & drinks
  Żywność i napoje
 • In a restaurant
  W restauracji
 • 3. Gramatyka
 • Countable, uncountable
  Rzeczowniki policzalne, niepoliczalne
 • a, an, some, any
  rodzajniki określone i nieokreślone
 • have got
  mieć, posiadać
 • 3. Praktyczny angielski
 • In a restaurant
  W restauracji